Η απόφαση 98/2021 Δ.Σ. αφορά την επικύρωση αποτελεσμάτων των από 14-09-2021 πρακτικών (δύο πρακτικά) αξιολόγησης των Καλλιτεχνικών Επιτροπών, όπως αυτά συντάχθηκαν και κατατέθηκαν στο Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, σύμφωνα με τα οποία έγινε η αξιολόγηση και κατάταξη κατά αξιολογική σειρά των επιλεγέντων υποψηφίων, με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ. 524/1980 και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 604/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΩ0ΟΚ9Θ-ΛΝ7) και υπ’ αριθ. ΣΟΧ2/2021 ανακοίνωση πρόσληψης της Επιχείρησης και αφορούν την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

 

Απόφαση Επικύρωσης

Πρακτικό Επιτροπής Εικαστικό και Εργαστήρι Πληροφορικής

Πρακτικό Επιτροπής Μουσική