ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αρ. πρωτ. 1072/2021 της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, συνολικού αριθμού δύο (2) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τρίμηνης (3) διάρκειας, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ», ανακοινώνει την προκήρυξη για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού συνολικού αριθμού δύο (2) θέσεων, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021, σε κοινωνικές δομές που εδρεύουν στη Σταυρούπολη – Δήμος Παύλου Μελά, Νομού Θεσσαλονίκης, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης τριών (3) μηνών, δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες ακόμη, σε περίπτωση μη άρσης αναστολής καθηκόντων, όπως αναφέρονται στον  ΠΙΝΑΚΑ Α της συνημμένης προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από Δευτέρα 08-11-2021 έως και Παρασκευή 12-11-2021.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2021

ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10-06-2021

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1072-2021_ΜΕ ΑΔΑ 96Α2ΟΚ9Θ-ΣΚΤ

Υπεύθυνη δήλωση ΑΣΕΠ εμπειρίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ