Η απόφαση 151/2021 Δ.Σ. αφορά την επικύρωση αποτελεσμάτων του με αρ. πρωτ. 1116/12-11-2021 πρακτικού αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης προσωπικού, όπως αυτό συντάχθηκε και κατατέθηκε στο Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, σύμφωνα με το οποίο έγινε η αξιολόγηση και κατάταξη των επιλεγέντων υποψηφίων, της υπ’ αριθ. ΣΟΧ4/2021 με αρ. πρωτ. 873/13-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΝ4ΗΟΚ9Θ-7ΔΞ) ανακοίνωσης πρόσληψης της Επιχείρησης, και αφορούσε την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους και μερικής απασχόλησης, συνολικού αριθμού πέντε (5) θέσεων, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά ‘ΙΡΙΣ’.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ήταν δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με έναρξη την Τετάρτη 20-10-2021 και λήξη την Παρασκευή 29-10-2021.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ