ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΚΗΦΗ)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ»

Ανακοινώνει την προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού μίας (1) θέσεως για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΚΗΦΗ)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά ‘ΙΡΙΣ’.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από Σάββατο 13-08-2022 έως και Δευτέρα 22-08-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝ ΠΡΟΣΛ ΣΟΧ4-2022 ΜΕ ΑΔΑ_6ΚΧΠΟΚ9Θ-7ΡΦ

ΑΝΑΚΟΙΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ περί ΕΝΗΜΕΡ ΕΠΕΞΕΡΓ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΔΕΔΟΜΕΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10-06-2021

Υπεύθυνη δήλωση ΑΣΕΠ εμπειρίας