Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΙα/Γ.Π.οικ.15954/2020 (ΦΕΚ 726/Β/8-3-2020), άρθρο 3, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων της πολιτείας αναστέλλεται η λειτουργία του Κ.Η.Φ.Η.(Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ του Δήμου Παύλου Μελά από την Τρίτη 10 Μαρτίου μέχρι νεωτέρας.