Η απόφαση 117/2020 Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ αφορά την επικύρωση αποτελεσμάτων του από 10-09-2020 πρακτικού αξιολόγησης της Τριμελούς Καλλιτεχνικής Επιτροπής, όπως αυτό συντάχθηκε και κατατέθηκε στο Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, σύμφωνα με το οποίο έγινε η αξιολόγηση και κατάταξη κατά αξιολογική σειρά των επιλεγέντων υποψηφίων, με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ. 524/1980 και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 612/20-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΚΦΟΚ9Θ-Ρ67) και υπ’ αριθ. ΣΟΧ4/2020 ανακοίνωση πρόσληψης της Επιχείρησης και αφορούσε την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού (μουσικοί), με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Απόσπασμα από το 13o Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής κάνοντας κλικ εδώ.