Με την παρούσα αναρτώνται το πρακτικό και οι πίνακες  κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης ΣΟΧ3/2020 της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ.

Η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή 2-12-2020 έως και  11-12-2020.

 Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία:

Πρακτικό Συνεδριάσεως Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού
Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας
Πίνακας Διοριστέων και Βαθμολογίας
Απόφαση / Απόσπασμα Πρακτικού του Διοκητικού Συμβουλίου