ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ1/2021

της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017), σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων – δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, που εδρεύει στη Σταυρούπολη – Δήμος Παύλου Μελά, Νομού Θεσσαλονίκης, για την εκπαιδευτική χρονιά 2021-2022 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα (9) και οκτώ (8) μηνών, όπως αναφέρονται στον  ΠΙΝΑΚΑ Α της συνημμένης προκήρυξης.

Προκήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση πρόσληψης

Ενημέρωση για βιογραφικά

Παράρτημα ΑΣΕΠ για γλωσσομάθεια

Παράρτημα ΑΣΕΠ για βασική χρήση ΗΥ