ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αρ. πρωτ. 764/2021

της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, συνολικού αριθμού πέντε (5) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τρίμηνης (3) διάρκειας, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ», ανακοινώνει την προκήρυξη για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού συνολικού αριθμού πέντε (5) θέσεων, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021, σε κοινωνικές δομές που εδρεύουν στη Σταυρούπολη – Δήμος Παύλου Μελά, Νομού Θεσσαλονίκης, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης τριών (3) μηνών, δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες ακόμη, σε περίπτωση μη άρσης αναστολής καθηκόντων, όπως αναφέρονται στον  ΠΙΝΑΚΑ Α της συνημμένης προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ Ψ5ΜΒΟΚ9Θ-ΟΒΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΣΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ περί ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΔΕΔΟΜΕΝ