Η υπ’ αριθ. 136/2021 απόφαση του Δ.Σ. αφορά την επικύρωση αποτελεσμάτων του με αρ. πρωτ. 906/18-10-2021 πρακτικού αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού, όπως αυτό συντάχθηκε και κατατέθηκε στο Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, σύμφωνα με το οποίο έγινε η αξιολόγηση και κατάταξη των επιλεγέντων υποψηφίων, της υπ’ αριθ. ΣΟΧ3/2021 και αρ. πρωτ. 793/27-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΤΙΜΟΚ9Θ-ΛΛ4) ανακοίνωσης πρόσληψης της Επιχείρησης, και αφορούσε την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80, συνολικού αριθμού μίας (1) θέσεως, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), εννεάμηνης (9) διάρκειας, για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών της δράσεων που εδρεύουν στη Σταυρούπολη – Δήμος Παύλου Μελά, Νομού Θεσσαλονίκης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017).

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ήταν δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με έναρξη Τετάρτη 29-09-2021 και λήξη Παρασκευή 08-10-2021.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ