Η απόφαση 140/2021 Δ.Σ. αφορά την επικύρωση αποτελεσμάτων του με αρ. πρωτ. 1038/01-11-2021 πρακτικού αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής επιλογής προσωπικού, όπως αυτό συντάχθηκε και κατατέθηκε στο Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, σύμφωνα με το οποίο έγινε η αξιολόγηση και κατάταξη των επιλεγέντων υποψηφίων, της με αρ. πρωτ. 888/14-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΡΕΟΚ9Θ-ΜΓ7) ανακοίνωσης πρόσληψης της Επιχείρησης, και αφορούσε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τρίμηνης (3) διάρκειας και δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες ακόμη, σε περίπτωση μη άρσης αναστολής καθηκόντων, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ