Η υπ’ αριθ. 105/2022 απόφαση του Δ.Σ. αφορά την επικύρωση αποτελεσμάτων των με αρ. πρωτ. 641/01-07-2022 και 642/01-07-2022 πρακτικών αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού, όπως αυτά συντάχθηκαν και κατατέθηκαν στο Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, σύμφωνα με τα οποία έγινε η αξιολόγηση και κατάταξη των επιλεγέντων υποψηφίων, της υπ’ αριθ. ΣΟΧ3/2022 και αρ. πρωτ. 478/09-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΧΗΟΚ9Θ-ΦΧΥ) ανακοίνωσης πρόσληψης της Επιχείρησης, και αφορούσε την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80, συνολικού αριθμού σαράντα τριών (43) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), εννεάμηνης (9) και οκτάμηνης (8) διάρκειας, για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών της δράσεων της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ – Δήμος Παύλου Μελά, Νομού Θεσσαλονίκης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ήταν δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με έναρξη Τρίτη 14-06-2022 και λήξη Πέμπτη 23-06-2022.

ΠΡΑΚΤ-3ΜΕΛΟΥΣ-ΕΠΙΤΡ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ-28-ΑΤΟΜΑ-2022.pdf

ΑΠΟΦ-105-2022_ΨΖΟ2ΟΚ9Θ-ΘΚΒ.pdf

ΠΡΑΚΤ-3ΜΕΛΟΥΣ-ΕΠΙΤΡ-ΣΧ.-ΧΟΡΟΥ-ΕΙΚΑΣΤ-15-ΑΤΟΜΑ-2022.pdf