Η απόφαση 126/2022 Δ.Σ. αφορά την επικύρωση αποτελεσμάτων του με αρ. πρωτ. 781/31-08-2022 πρακτικού αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης προσωπικού, όπως αυτό συντάχθηκε και κατατέθηκε στο Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, σύμφωνα με το οποίο έγινε η αξιολόγηση και κατάταξη των επιλεγέντων υποψηφίων, της υπ’ αριθ. ΣΟΧ4/2022 με αρ. πρωτ. 733/04-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΧΠΟΚ9Θ-7ΡΦ) ανακοίνωσης πρόσληψης της Επιχείρησης, και αφορούσε την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού μίας (1) θέσεως, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΚΗΦΗ)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά ‘ΙΡΙΣ’.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ήταν δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με έναρξη το Σάββατο 13-08-2022 και λήξη τη Δευτέρα 22-08-2022.

ΑΠΟΦ.ΔΣ. 126-2022 -ΑΔΑ ΩΣΤ5ΟΚ9Θ-ΚΘΞ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ