ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ1/2023 της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, συνολικού αριθμού σαράντα οκτώ (48) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017), σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων – δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, που εδρεύει στη Σταυρούπολη – Δήμος Παύλου Μελά, Νομού Θεσσαλονίκης, για την εκπαιδευτική χρονιά 2023-2024 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικού αριθμού σαράντα οκτώ (48) θέσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα (9) και οκτώ (8) μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τρίτη 20.06.2023 έως και την Πέμπτη 29.06.2023.

9.-ΤΕΛΙΚΗ-ΠΡΟΚΗΡ-ΚΑΛΛΙΤ-ΠΡΟΣΩΠ-48-ATOM-2023-2024_ANTITIMO_signed-ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

13.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΣΕΠ-ΓΙΑ-HY_22012016.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-για-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-με-όλα-μέσα.doc

11.-ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨ-ΓΙΑ-ΚΑΛΛ-ΠΡΟΣΩΠ-2023-2024.docx

12.-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc