ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αρ. πρωτ. 888/2021 της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, για την
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, συνολικού αριθμού πέντε (5)
θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ), τρίμηνης (3) διάρκειας, για επιτακτικούς λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.
4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.
4820/2021.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ», ανακοινώνει την προκήρυξη για την
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού συνολικού αριθμού πέντε (5)
θέσεων, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ
Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021, σε
κοινωνικές δομές που εδρεύουν στη Σταυρούπολη – Δήμος Παύλου
Μελά, Νομού Θεσσαλονίκης, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά
προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης τριών (3) μηνών,
δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες ακόμη, σε περίπτωση μη άρσης
αναστολής καθηκόντων, όπως αναφέρονται στον  ΠΙΝΑΚΑ Α της
συνημμένης προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από Δευτέρα 18-10-2021
έως και Παρασκευή 22-10-2021.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 888/2021 ΜΕ ΑΔΑ_6ΙΡΕΟΚ9Θ-ΜΓ7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας ΑΣΕΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ περί ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ