ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ.  ΣΟΧ 4/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021-2022) συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ»

Ανακοινώνει την προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους και μερικής απασχόλησης, συνολικού αριθμού πέντε (5) θέσεων για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά ‘ΙΡΙΣ’.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από Τετάρτη 20-10-2021 έως και Παρασκευή 29-10-2021.

ΑΝΑΚ-ΠΡΟΣΛ-ΣΟΧ4_2021-ΜΕ-ΑΔΑ_ΩΝ4ΗΟΚ9Θ-7ΔΞ

ΑΝΑΚΟΙΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΤ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΣΟΧ-1-ΠΕ-ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ-περί-ΕΝΗΜΕΡ-ΕΠΕΞΕΡΓ-ΠΡΟΣΩΠΙΚ-ΔΕΔΟΜΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-10-06-2021-1

Υπεύθυνη-δήλωση-ΑΣΕΠ-εμπειρίας-1