Η απόφαση 81/2022 Δ.Σ. αφορά την επικύρωση αποτελεσμάτων του με αρ. πρωτ. 434/27-05-2022 πρακτικούαξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης προσωπικού, όπως αυτό συντάχθηκε και κατατέθηκε στο Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, σύμφωνα με το οποίο έγινε η αξιολόγηση και κατάταξη των επιλεγέντων υποψηφίων, της υπ’ αριθ. ΣΟΧ1/2022με αρ. πρωτ. 328/10-05-2022(ΑΔΑ: 6ΞΤΝΟΚ9Θ-Λ2Ψ) ανακοίνωσης πρόσληψης της Επιχείρησης, και αφορούσε την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού μίας (1) θέσεως, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά ‘ΙΡΙΣ’.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ήταν δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με έναρξη τοΣάββατο 14-05-2022 και λήξη τη Δευτέρα 23-05-2022.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ