ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ3/2022 και αρ. πρωτ. 478/09-06-2022 της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, συνολικού αριθμού σαράντα τριών (43) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), εννεάμηνης (9) και οκτάμηνης (8) διάρκειας, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017).

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ», ανακοινώνει την προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80, για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών της δράσεων που εδρεύουν στη Σταυρούπολη – Δήμος Παύλου Μελά, Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικού αριθμού σαράντα τριών (43) θέσεων, με χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα (9) και οκτώ (8) μηνών, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από Τρίτη 14-06-2022 έως και Πέμπτη 23-06-2022.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨ ΓΙΑ ΚΑΛΛ ΠΡΟΣΩΠ 2022-2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΕΠ ΓΙΑ HY_22012016

ΠΡΟΚΗΡ 478 9-6-2022 ΜΕ ΑΔΑ_6ΛΧΗΟΚ9Θ-ΦΧΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ