Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ Επικυρώνει το από 09-09-2017 πρακτικό συνεδριάσεως της Επιτροπής επιλογής προσωπικού, σύμφωνα με το οποίο έγινε η αξιολόγηση και κατάταξη των υποβληθέντων αιτήσεων των ενδιαφερομένων, με βάσει τους όρους της υπ’ αριθ. 855/2017 προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού συνολικού αριθμού σαράντα δύο (42) ατόμων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΙΡΙΣ για το σχολικό έτος 2017-2018, το οποίο υπάγεται στον Τομέα Παραγωγής Έργου, του Τμήματος Πολιτισμού.

Κατά των παρακάτω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της επιχείρησης, στην έδρα της ΙΡΙΣ, Λαγκαδά 293, τηλέφωνο 2310 662944, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ