ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ3/2021

της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, συνολικού αριθμού μίας (1) θέσεως, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017), σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80.

ΠΡΟΚΗΡ 793-27-09-2021 ΜΕ ΑΔΑ_9ΤΙΜΟΚ9Θ-ΛΛ4

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨ ΓΙΑ ΚΑΛΛ ΠΡΟΣΩΠ 2021-2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ