Η υπ’ αριθ. 94/2023 απόφαση του Δ.Σ. αφορά την επικύρωση αποτελεσμάτων των με αρ. πρωτ. 558/07-07-2023 και 559/07-07-2023 πρακτικών αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού, όπως αυτά συντάχθηκαν και κατατέθηκαν στο Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, σύμφωνα με τα οποία έγινε η αξιολόγηση και κατάταξη των επιλεγέντων υποψηφίων, της υπ’ αριθ. ΣΟΧ1/2023 και αρ. πρωτ. 428/16-06-2023 (ΑΔΑ: 6Ξ86ΟΚ9Θ-3ΟΒ) ανακοίνωσης πρόσληψης της Επιχείρησης, και αφορούσε την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80, συνολικού αριθμού σαράντα οκτώ (48) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), εννεάμηνης (9) και οκτάμηνης (8) διάρκειας, για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών της δράσεων της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ – Δήμος Παύλου Μελά, Νομού Θεσσαλονίκης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ήταν δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με έναρξη Τρίτη 20-06-2023 και λήξη Πέμπτη 29-06-2023.

Αριθμός Απόφασης 94/2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Καλλιτεχνικού Διευθυντή για το Δημοτικό Ωδείο Σταυρούπολης και διδακτικού προσωπικού (μουσικών) για τα Δημοτικά Ωδεία Πολίχνης και Σταυρούπολης της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Καλλιτεχνικού Προσωπικού – Καθηγητές χορού, εικαστικών, θεάτρου κτλ για την Σχολή Χορού, Εικαστικά – Θεατρικά Εργαστήρια και Εργαστήρι καλλιτεχνικής δημιουργίας με σύγχρονα μέσα υπολογιστών της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ)